Home » Artikkelit » MES järjestelmä – Mikä se on ja mitä se tekee

MES järjestelmä – Mikä se on ja mitä se tekee

Arvioitu lukuaika: 8 minuuttia

Kun automaatiota alun alkaen alettiin integroida tuontantoon, MES (eng. Manufacturing Exectution System) syntyi. MES toimi työkaluna automatisoitujen järjestelmien johtamisessa ja seurannassa siten, että tuontantolaitosten prosessit sujuivat entistä jouhevammini. Tämän MES saavutti tehostamalla prosesseja seuraamalla niitä, sekä dokumentoimalla prosessit automaattisesti.

Ajan kuluessa, ja MES:n kehittyessä, yritykset löysivät uusia tapoja hyödyntää uutta työkalua. Asiakkaat halusivat yhä enemmän uusia, räätälöityjä tuotteita. Näiden tarpeiden kasvaessa ja sitä kautta tuotantoprosessien vaatiessa yhä enemmän tehokkuutta ja joustavuutta, sekä kykyä mukautua nopeasti prosessin muutoksiin, tuotannonsuunnittelu kaipasi optimointia. MES osoittautui tähän oivaksi työkaluksi.

Mikä MES on?

MES (Manufacturing Execution System) on integroitu järjestelmä ohjelmistoa ja sensoreita. Se tarjoaa reaaliaikaista dataa tuotantolaitoksen toimista tuotannossa. MES seuraa, dokumentoi ja kontrolloi tuotannon jokaista askelta ja optimoi sitä. Tämä mahdollistaa tuotannon prosessien nopeuttamisen ja nopeiden muutosten tekemisen prosesseihin.

MES on perimmiltään yksityiskohtaisempi toiminnanohjausjärjestelmä (eng. ERP – Enterprise Resource Planning) erityisesti tuotantolaitosympäristöön. Siinä missä ERP:n tarkoitus on optimoida koko liiketoimintaa, se usein osoittautuu vaivalloiseksi hoitamaan yksittäisiä tuotantoprosesseja optimaalisesti. MES auttaa poistamaan tämän ongelman ja keskittymään näihin prosesseihin yksityiskohtaisemmin.

MES on integroitu järjestelmä sensoreita ja ohjelmistoa, joka seuraa yrityksen laitteistoa, materiaaleja, ja työntekijöitä. Se pystyy osoittamaan esimerkiksi pullonkaulat tuotantoprosesseissa ja auttaa aikatauluttamaan laitteiden huoltotoimenpiteet etukäteen. MES:iä käytetään myös tuotekohtaisen, mukautetun informaation jakamiseen tuotantotyöntekijöille. Tämä osaltaan auttaa pitämään tuotantoprosessit mahdollisimman tehostettuina ja tarjoaa aikataulultaan varmempaa suoriutumista prosesseista.

Kun MES oli vasta kehityksensä alkupäässä, sen määritelmä oli hyvinkin löyhä. Käytännössä mikä tahansa prosessin seuraamisen, dokumentoinnin, johtamisen tai hallinnoinnin metodi voitiin määritellä MES:ksi. Tämä aiheutti kuitenkin ongelmia hallinnoitaessa liittymäkohtia MES:in ja muiden järjestelmien välillä.

Vuonna 1995 ISA (eng. International Society of Automation) alkoi työskennellä luodakseen MES:lle standardin. Tämä standardi tulisi täsmentämään mitä MES tekee ja miten se tekee sen. Näin syntyi nykyinen ISA95 standardi. Se määrittää MES:n toiminnot karkeasti 11 tehtävän kautta. Nämä tehtävät ovat:

MES toiminnot ja toiminnallisuus

 1. Tiedon kerääminen
 2. Laadunvalvonta
 3. Aikataulutus
 4. Tehokkuuden analysointi
 5. Tuotevirran hallinta
 6. Prosessin kuuluvien osien hallinta ja jäljitettävyys
 7. Prosessinhallinta
 8. Resurssien hallinta
 9. Henkilöstön hallinta
 10. Huoltotoimenpiteiden hallinta
 11. Dokumentointi ja sen hallinta

Vaikka MES-järjestelmän ei tarvitse käyttää kaikkia yllämainituista tehtävistä, standardi luo pohjan sille, mikä MES-järjestelmä on ja mitä sen tulisi tehdä. Ylläolevista toiminnoista ne, joita MES ei hoida, voidaan hoitaa muiden järjestelmien, kuten esimerkiksi ERP:n kautta. ERP voi pitää huolta esimerkiksi prosessien aikataulutuksesta.

SkyPlanner APS - Tuotannonsuunnittelu ja hienokuormitus tuotekuva suora näkymä

Edistynyttä tuotannonsuunnittelua tekoälyllä – SkyPlanner APS

Lue lisää tuotannonsuunnittelusta ja optimoinnista tekoälyn avulla.

MES ja ERP

MES ja ERP aiheuttavat usein sekaannusta, koska on vaikea sanoa, missä toinen päättyy ja toinen alkaa. Molemmilla järjestelmillä on osittain päällekkäisiä toimintoja, ja joissakin alkeellisissa tapauksissa MES-järjestelmää ei edes tarvita. Laitoksen toiminnan optimointi voi kuitenkin osoittautua vaikeaksi pelkän toiminnanohjauksen avulla.

ERP on ohjelmistojärjestelmä, joka on suunniteltu hoitamaan yrityksen koko liiketoimintaa. Se pyrkii integroimaan ja hallinnoimaan liiketoiminnan kaikkia osa-alueita. ERP toimii jatkuvasti päivittyvänä tietokantana yrityksen kaikista toiminnoista kaikilla sen liiketoiminnan tasoilla. ERP:n keräämää tietoa voidaan käyttää joko automaattisesti, tai manuaalisesti hallinnoimaan tarvittavia resursseja yrityksen optimaaliseen toimintaan.

MES sen sijaan rajoittuu yrityksen tuotannon prosesseihin ja niiden toimintaan. MES:in pääasiallinen tarkoitus on määrittää tuotantoprosesseihin tarvittavat resurssit (materiaalit, henkilöstö, laitteisto) ja miten ne sijoitellaan ajallisesti maksimaalisen tehokkuuden saamiseksi. Tämä pitää sisällään muun muassa aikataulutuksen, laitteiston huollon, varastonhallinnan, laadun valvonnan ja dokumentoinnin.

Optimaalisessa tilanteessa ERP pystyy tekemään ennustuksia liittyen markkinoiden kehitykseen, ja sitä kautta tulevaisuuden tarpeisiin tiettyihin yrityksen tuotteisiin liittyen. Tämän tiedon se voi jakaa MES:lle. MES kykenee tämän perusteella mukauttamaan tuotantolaitoksen tuotannon prosesseja ERP:n tarpeisiin vastaavaksi. MES pystyy korvamerkitsemään lisää resursseja tuotteisiin, jotka ovat kysynnän huipulla. Kaikki tämä tapahtuu automatisoidusti. Tällä tavoin ERP ja MES pystyvät toimimaan saumattomasti yhdessä.

Vaikkakin ERP:ä voidaankäyttää tuotannon juuritason asioiden ja prosessien hallinnoimiseen, MES hoitaa nämä toiminnot usein tehokkaammin. Ideaalisesti ERP hoitaa itse liiketoimintaa yelisellä tasolla, mitä tavaraa tuotantolaitokseen tulee sisään, ja mitä sieltä lähtee, tai tulisi lähteä ulos. Tämän jälkeen MES hallinnoi sitä mitä tuotantolaitoksen sisällä tapahtuu tämän saavuttamiseksi.

MES:n käytön hyödyt

MES kykenee samanaikaisesti seuraamaan tuotannon jokaisen prosessin jokaista liikettä tuotantolaitoksessa. Samaan aikaan MES kerää siitä reaaliaikaista dataa, jota se projektoi hallinnolle. Esimiehet, joissain tapauksissa myös tekoäly (AI), pystyy tämän datan perusteella tekemään nopeita, tarvittavia muutoksia prosesseihin. MES myös dokumentoi kaikki prosessit, sekä niihin käytetyn ajan ja resurssit. Tämä helpottaa osaltaan myös yrityksen laadun- ja varastonhallintaa.

SkyPlanner Advanced Planning and Scheduling tuotannonsuunnittelu

Suurin hyöty MES:stä saadaan siinä vaiheessa, kun yrityksen tuotanto on kokonaisuudessaan automatisoitua. Tällöin MES pystyy huoletta hallinnoimaan prosessin kaikkia yksityiskohtia millisekunnin tarkkuudella. Vaikka tuote olisi jo tilattu, MES mahdollistaa siihen nopeiden muutosten tekemisen missä tahansa tuotannon vaiheessa, olettaen tietysti että se on vielä fyysisesti mahdollista. Kaikkia tuotteita voidaan periaatteessa kustomoida pienellä vaivalla, tuotantolaitoksen toimiessa normaalisti koko ajan. Yritykselle tämä luo uskomatonta joustavuutta.

Kun MES on prosessoinut tiedon kuinkajokin prosessi tulee tehdä, se voi välittää ERP:lle arvokasta tietoa, miten kyseinen prosessi on tehty. Tämän jälkeen ERP voi keskittää huomionsa operatiiviseen osuuteen liiketoiminnan osalta, kun taas MES keskittyy hoitamaan päivittäiset tuotannolliset toiminnot. Kokonaisuudessaan MES on siis ERP:n laajennus.

MES:n soveltaminen tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa tuotannon prosesseja tulee hoitamaan mitä suuremmalla todennäköisyydellä tekoäly (MES), automatisoitujen toimintojen lisäksi. Tekoäly pystyy ennustamaan kysynnän tiettynä aikana sen keräämän historian perusteella, reaaliaikaisen toiminnan kautta, sekä tulevaisuuden ennustettavuuden (ERP) perusteella. Tämä pystytään myös siirtämään tuotantoon nopeammin kuin mihin ihminen on koskaan kykenevä. Kaikki edellä mainittu taas luo tuottoisia liiketoimintamahdollisuuksia ja vanhan liiketoiminnan kehittämistä lähemmäs täydellisyyttä prosessikohtaisesti tekoälyn uskomattoman mukautumiskyvyn kautta.

Tekoälyä voidaan myös käyttää ERP:n tasolla hallinnoimaan lähes koko liiketoimintaa. Vielä tällä hetkellä on varmasti tarkoituksenmukaista, että ihminen valvoo liiketoiminnan prosesseja. Tekoälyä käyttämällä tavalla, johon se parhaimmillaan pystyy, voidaan kuitenkin antaa sen luoda tuhansia erilaisia skenaarioita sekunneissa. Tämän jälkeen se pystyy ennustamaan todennäköisimmän skenaarion. Yrityksen vastuulle tässä tapauksessa jäisi siis pelkästään se, haluaako yritys tehdä päätöksiä perustuen näihin skenaarioihin, vai jopa antaa tekoälyn tehdä sen.

Nosta yrityksesi johtaminen uudelle tasolle!

Tuotantolaitoksessa ERP-järjestelmä toimii kokonaisuudessaan parhaiten yhteistyössä MES:n kanssa. Tänä päivänä asiakkaat etsivät mahdollisimman nopeaa, tehokasta ja toimitusvarmaa ratkaisua tarpeisiinsa. Integroimalla MES-järjestelmän, kuten Skyplannerin Arcturus AI:n yrityksen tuotannon toimintaan, nämä asiakkaan tarpeet pystytään varmemmin täyttämään. Lisäksi se helpottaa yrityksen ja sen henkilöstön työtaakkaa.

MES:n valvonnan, ohjauksen, ja kyvyn ehkäistä satunnaisia ei-toivottuja skenaarioita myötä vältytään viime minuuttien tuotannossa tapahtuvien muutosten tuomilta viivästyksiltä. Tämän lisäksi Arcturus AI antaa myös ratkaisut, sekä uudelleenaikataulutukset reaaliaikaisesti ongelmien syntyessä. Kaikki tämä mahdollistaa yrityksessä jouhevat, optimisoidut ja tehokkaat tuotantoketjut.

SkyPlanner APS - Tuotannonsuunnittelu ja hienokuormitus näkymä

Tehosta tuotantoasi SkyPlanner APSn avulla

Varaa demo asiantuntijoidemme kanssa nähdäksesi miten SkyPlanner APS toimii oikeassa elämässä.


Varaa demoesitys nähdäksesi SkyPlanner APS toiminnassa

Varaa demoesitys nähdäksesi SkyPlanner APS toiminnassa

Yritykset ja niiden prosessit eivät ole koskaan täysin samanlaisia, eikä niiden kuuluisi ollakaan. Siksi Skyplannerissa on loputon määrä kustomointimahdollisuuksia. Varaa demoesitys nähdäksesi kuinka Skyplanner toimisi juuri teidän yrityksessänne.

SkyPlanner APS - Varaa demoesitys nähdäksesi kuinka Skyplanner toimii