Home » Zdroje » Systém MES – čo je to a čo robí

Systém MES – čo je to a čo robí

Odhadovaný čas čítania: 6

Keď sa automatizácia prvýkrát začala zavádzať do výroby, vznikol pojem Manufacturing Execution System (MES). MES bol nástroj na riadenie automatizovaných systémov spôsobom, ktorý umožňoval plynulý chod výrobných závodov. Dosiahol by to zefektívnením procesov, ich sledovaním vo výrobe a automatickým dokumentovaním udalostí.

Postupom času spoločnosti našli nové spôsoby, ako tento nový nástroj využiť. S rastúcim dopytom po výrobkoch na mieru bolo potrebné zefektívniť procesy, aby fungovali s vyššou efektivitou, a optimalizovať plánovanie výroby. V tomto smere sa MES ukázal ako skvelý nástroj.

Čo je MES?

Výrobný realizačný systém (MES) je integrovaný systém softvéru a snímačov, ktorý poskytuje údaje o činnostiach v prevádzke v reálnom čase. MES sleduje, dokumentuje a kontroluje každý krok výroby a optimalizuje jej výstup. Vďaka tomu je výrobný proces jednoduchší a pomáha dosahovať ciele v kratšom čase.

MES je v podstate zväčšený systém ERP pre prostredie výrobného závodu. Zatiaľ čo ERP sa snaží optimalizovať chod celého podniku, často sa ukazuje, že je príliš ťažkopádny na optimálne riadenie jednotlivých výrobných procesov. MES môže pomôcť tento problém odstrániť zúžením rozsahu.

MES je integrovaný systém snímačov a softvéru, ktorý sleduje zariadenia, materiály a pracovníkov. Poukazuje na úzke miesta v procesoch a pomáha vopred naplánovať údržbu zariadení a môže sa použiť aj na poskytovanie prispôsobených pokynov pre pracovníkov a zariadenia na základe objednávky. To pomáha udržiavať procesy zefektívnené a poskytuje spoľahlivejšie plánovanie.

Keď bol systém MES ešte len v plienkach, bol definovaný pomerne voľne. Takmer každá metóda sledovania, dokumentovania alebo riadenia procesu sa mohla nazývať MES. To spôsobovalo problémy pri riadení rozhraní medzi MES a inými systémami.

V roku 1995 začala Medzinárodná spoločnosť pre automatizáciu pracovať na vytvorení normy pre MES, ktorá by definovala, čo a ako MES robí. Tak vznikla súčasná norma ISA95. Definuje funkcie MES v 11 bodoch takto:

Funkcie MES

 1. Získavanie údajov
 2. Kontrola kvality
 3. Plánovanie
 4. Analýza výkonu
 5. Tok produktov
 6. Genealógia a vysledovateľnosť
 7. Riadenie procesov
 8. Riadenie zdrojov
 9. Personálny manažment
 10. Riadenie údržby
 11. Správa dokumentov

Hoci norma umožňuje, aby systém MES neplnil všetky funkcie, stále tvorí kostru systému. Funkcie, ktoré systém MES nerieši, môže v prípade potreby riešiť iný softvér, napríklad plánovanie môže riešiť systém ERP.

SkyPlanner APS - Plánovanie a rozvrhovanie výroby

Pokročilé plánovanie výroby s AI – SkyPlanner APS

Prečítajte si viac o našom prístupe k plánovaniu a optimalizácii výroby s využitím sily umelej inteligencie.

MES a ERP

MES a ERP často spôsobujú zmätok, pretože je ťažké určiť, kde končí jeden a začína druhý. Oba systémy majú niektoré prekrývajúce sa funkcie a v niektorých základných prípadoch sa MES ani nevyžaduje. Optimalizácia chodu závodu sa však môže ukázať ako náročná len pomocou ERP.

ERP (Enterprise Resource Planning) je softvérový systém určený na riadenie celého podniku. Snaží sa integrovať a riadiť všetky aspekty podnikania spoločnosti. ERP funguje ako neustále aktualizovaná databáza udalostí na všetkých úrovniach. Tieto informácie sa môžu buď manuálne, alebo automaticky použiť na riadenie zdrojov potrebných na optimálne fungovanie.

Na druhej strane MES nesiaha mimo prostredia závodu. Hlavnou úlohou MES je vyhodnotiť, aké zdroje (suroviny, personál, zariadenia) má k dispozícii a ako ich optimálne využiť na výrobu objednaných výrobkov. To okrem iného zahŕňa plánovanie, údržbu zariadení, kontrolu zásob, kontrolu kvality a dokumentáciu.

V optimálnej situácii môžu ERP predpovedať budúci dopyt po určitých výrobkoch na základe trhovej prognózy a odovzdávať tieto informácie systému MES. Systém MES potom môže upraviť výrobu tak, aby vyhovovala potrebám ERP. Systém MES môže optimálne a automaticky prideliť viac zdrojov na výrobu výrobkov s vysokým dopytom. Týmto spôsobom môžu ERP a MES bez problémov spolupracovať.

Hoci ERP možno použiť na riadenie aj tých najmenších detailov výrobného procesu, túto úlohu je často najlepšie prenechať systému MES. Softvér ERP by sa mal v ideálnom prípade starať o to, čo vstupuje do závodu a čo z neho vystupuje, zatiaľ čo MES sa stará o všetko, čo sa deje v budove závodu.

Výhody používania MES

MES dokáže súčasne monitorovať každý krok každého procesu v závode a v reálnom čase odovzdávať údaje manažmentu. Manažéri, alebo v niektorých prípadoch umelá inteligencia, potom môžu údaje vyhodnotiť a vykonať potrebné zmeny v procesoch. MES tiež dokumentuje všetky procesy a spracovávané diely, čo uľahčuje kontrolu kvality a zásob.

SkyPlanner Pokročilé plánovanie a rozvrhovanie plánovania výroby

Optimalizácia času realizácie je pre úspech veľmi dôležitá a systém MES pomáha dosiahnuť tento cieľ a umožňuje veľkú flexibilitu. Najvýznamnejší prínos používania softvéru MES sa dosiahne vtedy, keď je každý výrobný krok automatizovaný. Systém MES potom dokáže bez problémov riadiť každý detail procesu s presnosťou na milisekundy. Mohli by ste mať zadanú objednávku na produkt a stále vykonávať zmeny za chodu, ak je to fyzicky možné. Každý výrobok sa dá prispôsobiť s minimálnym vplyvom na chod závodu.

Teraz, keď systém MES spracoval, ako sa veci vykonávajú, môže odovzdať to, čo bolo vykonané, systému ERP. Systém ERP sa potom môže sústrediť na prevádzkový aspekt riadenia podniku, zatiaľ čo systém MES podrobne spracúva každodenné prostredie výrobnej haly. Systém MES je ako celok rozšírením systému ERP.

Budúce aplikácie MES

V budúcnosti bude výrobu pravdepodobne riadiť umelá inteligencia. Umelá inteligencia dokáže predpovedať dopyt na základe vzorcov z histórie, súčasných udalostí a budúcich derivátov oveľa rýchlejšie a presnejšie ako akýkoľvek človek. To umožňuje lukratívne obchodné príležitosti pre skorých adaptérov umelej inteligencie vo svete podnikania.

Umelá inteligencia sa potom môže používať aj na úrovni ERP na riadenie väčšiny celého podniku, zatiaľ čo človek na tento proces iba dohliada. To by umožnilo viesť podnik úplne novým spôsobom. Umelá inteligencia by mohla v priebehu sekundy simulovať tisíc rôznych scenárov a odhadnúť najpravdepodobnejší scenár. Je na podnikateľovi, či chce na základe týchto scenárov prijímať rozhodnutia sám, alebo to nechá na UI.

Posuňte riadenie procesov vo vašej spoločnosti na vyššiu úroveň!

Systém ERP funguje najlepšie v spojení so softvérom MES. Zákazníci hľadajú rýchle, efektívne a spoľahlivé riešenia svojich požiadaviek. Softvér MES, ako je SkyPlanner APS , to spoločnosti a jej zamestnancom uľahčí.

Vďaka kontrole a jej schopnosti predchádzať sporadickým nežiaducim scenárom už nebudú existovať výhovorky, ak sa na poslednú chvíľu zmení objednávka alebo sa vyskytne problém počas výrobného procesu, pretože Arcturus AI pomôže zvládnuť situáciu v reálnom čase, poskytne riešenie v priebehu niekoľkých sekúnd a krok za krokom poskytne spôsoby riešenia situácie, čím sa optimalizuje výrobný reťazec.

SkyPlanner APS - Zobrazenie plánovania a rozvrhovania výroby

Zvýšte svoju produkciu pomocou SkyPlanner APS

Objednajte si u nášho technického tímu demonštračnú akciu, aby ste videli, ako SkyPlanner APS funguje v praxi.


Request a meeting to see SkyPlanner APS in action

Request a meeting to see SkyPlanner APS in action

Companies and their processes are never a carbon copy of each other, and they shouldn't be. That's why SkyPlanner APS has endless customisation possibilities. Request a meeting to see how SkyPlanner APS would work specifically for your company.

SkyPlanner APS - Request a meeting to see SkyPlanner in action