Lön för produktionsplanerare i Brasilien 2023

HomeResources ” Lön för produktionsplanerare i Brasilien 2023

Beräknad lästid: 8 minuter

Den genomsnittliga lönen för en produktionsplanerare i Brasilien är ca 132 228 BRL per år, vilket motsvarar ca 11 019 BRL per månad före skatt. Denna siffra är dock inte statisk.

Med sin dynamiska och mångsidiga ekonomi har Brasilien en blomstrande tillverkningssektor, en viktig grundpelare för landets styrka 2023. Denna sektors expansion drivs av tekniska innovationer, en kvalificerad arbetskraft och en strategisk geografisk position som förbättrar dess globala handelskapacitet. Landets tillverkningsexpertis spänner över många branscher, inklusive världsledande produktion av kaffe och sojabönor, betydande framgångar inom flygplanstillverkning och framträdande ställning inom fordonssektorn.

Brasilien är dessutom en stor producent av stål, petrokemiska produkter och etanol. I takt med att landet stärker sin position på den globala tillverkningsarenan ökar efterfrågan på skickliga produktionsplanerare. Dessa yrkesgrupper är avgörande för att öka effektiviteten och produktiviteten i Brasiliens mångfacetterade tillverkningsverksamhet. Detta väcker viktiga frågor: Vilka faktorer påverkar lönen för produktionsplanerare i Brasilien, och vilka är de ytterligare fördelarna utöver lönen?

Den större bilden: Genomsnittslön och levnadskostnader i Brasilien

När vi pratar om löner i Brasilien är det intressant att jämföra vad de flesta tjänar med vad specialiserade roller som produktionsplanerare tjänar. En vanlig lön i Brasilien är ca 8.590 BRL per månad före skatt. Om vi tittar på produktionsplanerare år 2023 tjänar de betydligt mer – cirka 132 228 BRL per år, vilket motsvarar cirka 11 019 BRL per månad före skatt.

Det är viktigt att komma ihåg att lönen för en produktionsplanerare inte är densamma för alla. Det kan variera beroende på olika faktorer. Hur mycket utbildning en planerare har, i vilken stad de arbetar och vilken typ av företag de är anställda på kan till exempel påverka hur mycket de får betalt. Denna jämförelse visar hur välbetalda produktionsplanerare är i Brasilien och påpekar att deras löner kan variera beroende på deras yrkesmässiga omständigheter.

Jämförande analys med grannländer

När vi ser bortom Brasiliens gränser förändras lönelandskapet. Tillverkningsindustrin är också viktig i grannländer som Colombia, Peru, Argentina och Chile. Löneskalorna skiljer sig dock åt. Till exempel kan lönen för produktionsplanerare i Colombia vara lägre på grund av en annan ekonomisk struktur och levnadskostnader. Omvänt kan lönen för produktionsplanerare i Chile vara liknande, vilket återspeglar Chiles finansiella stabilitet och industriella utveckling. Lönen för produktionsplanerare i Peru kan t.ex. vara lägre än i Brasilien. Dessutom är lönen för en produktionsplanerare i Argentina också lägre än i dessa andra länder.

Denna jämförande granskning understryker Brasiliens starka konkurrensposition när det gäller ersättning till produktionsplanerare i regionen.

SkyPlanner APS - Production planning and scheduling product image straight view

Advanced production planning with AI – SkyPlanner APS

Read more about our approach to production planning and optimization leveraging the power of AI.

Faktorer som påverkar lönen för produktionsplanerare i Brasilien

Utbildning

En produktionsplanerares utbildningsbakgrund spelar en avgörande roll för att fastställa lönen. Högre akademiska kvalifikationer, till exempel en kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi, supply chain management eller ett relaterat område, kan leda till högre löner. Utbildningen ger planerarna grundläggande kunskaper om drift, förvaltning och logistik, vilket är avgörande för en effektiv produktionsplanering.

Erfarenhet

Erfarenhet är en viktig faktor vid lönesättning. En produktionsplanerare med flera års erfarenhet inom området kommer sannolikt att tjäna mer än en nybörjare. Detta beror på att erfarna planerare har utvecklat praktiska färdigheter och insikter som är ovärderliga när det gäller att navigera i komplexa tillverkningsprocesser och beslutsfattande.

Färdigheter

Kunskaper i specifika tekniska färdigheter kan påverka en produktionsplanerares lön avsevärt. Expertis inom APS-system (Advanced Planning and Scheduling), förståelse för MES-system (Manufacturing Execution Systems), kunskap om ERP-programvara (Enterprise Resource Planning) och en god förståelse för supply chain-verksamhet kan avsevärt förbättra en produktionsplanerares färdigheter. Detta kan i sin tur leda till en bättre lön eftersom de kan göra produktionsprocessen mer effektiv.

Plats

Det geografiska läget i Brasilien påverkar också lönerna. Till exempel kan produktionsplanerare i stora industristäder som São Paulo eller Rio de Janeiro ha bättre löner på grund av de högre levnadskostnaderna och koncentrationen av stora tillverkningsföretag i dessa områden.

Företagets storlek

Företagets storlek är en annan avgörande faktor. Större företag med mer komplex verksamhet erbjuder vanligtvis högre löner till produktionsplanerare, vilket återspeglar det större ansvar och de färdigheter som krävs för att hantera storskaliga produktionsprocesser.

Typ av företag

Den bransch eller sektor som ett företag är verksamt inom kan också påverka en produktionsplanerares lön. Till exempel kan planerare som arbetar inom högteknologiska branscher, som fordons- eller flygplanstillverkning, tjäna mer på grund av den specialiserade karaktären hos dessa sektorer.

Roll och arbetsuppgifter för en produktionsplanerare

En produktionsplanerare har till uppgift att hantera och organisera de steg som ingår i tillverkningen av produkter på ett företag. De ser till att produktionsmålen uppfylls på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Viktiga arbetsuppgifter inkluderar:

 1. Schemaläggning av produktion: Utarbeta detaljerade produktionsscheman, fördela resurser som material och arbetskraft samt fastställa tidsramar för tillverkningsprocesser.
 2. Lagerhantering: Övervaka lagernivåer, säkerställa att material finns tillgängligt för produktion och minimera överskottslager för att minska kostnaderna.
 3. Processoptimering: Analysera produktionsprocesser med avseende på effektivitet och ändamålsenlighet samt genomföra förbättringar för att optimera produktionen.
 4. Samordning med avdelningar: Nära samarbete med olika avdelningar, inklusive inköp, lagerhållning och försäljning, för att säkerställa ett smidigt produktionsflöde.
 5. Efterlevnad och kvalitetskontroll: Säkerställa att produktionsprocesserna uppfyller branschstandarder och föreskrifter samt upprätthålla kvalitetskontrollen under hela produktionen.

Kompetenser som en produktionsplanerare behöver

 • Analytisk förmåga: Förmåga att analysera produktionsprocesser, identifiera ineffektivitet och utforma förbättringsstrategier.
 • Problemlösning: Skicklig på att felsöka och lösa problem som uppstår under produktionen.
 • Tekniska färdigheter: Förtrogenhet med APS-, MES- och ERP-system, vilket är nödvändigt för effektiv produktionsplanering och resurshantering.
 • Kommunikationsförmåga: Effektiv samordning med olika avdelningar och tydlig förmedling av produktionsplaner.
 • Uppmärksamhet på detaljer: Noggrann hantering av scheman, lager och efterlevnad för att säkerställa att ingen aspekt av produktionen förbises.
 • Tidshantering: Effektiv tidshantering för att uppfylla produktionsfrister och optimera arbetsflödet.

Dessa färdigheter är avgörande för att en produktionsplanerare ska kunna utmärka sig i sin roll, vilket direkt påverkar deras effektivitet och därmed deras lönepotential.

Kan en APS med AI förbättra produktionsplanerarens arbete?

Ett APS-system med artificiell intelligens (AI) som Skyplanner kan avsevärt förbättra en produktionsplanerares arbete. Så här gör du:

 • Förbättrad prognosnoggrannhet: AI-algoritmer kan analysera stora uppsättningar historiska data för att förutsäga framtida efterfrågan mer exakt. Detta bidrar till bättre planering av produktionsvolymer, vilket minskar risken för överproduktion eller lagerbrist.
 • Optimerad resursallokering: AI i APS-system kan identifiera den mest effektiva resursanvändningen, inklusive maskiner, arbetskraft och material, vilket säkerställer ett optimalt produktionsflöde och minimerar avfall.
 • Förbättrad effektivitet i schemaläggningen: AI kan bearbeta komplexa variabler snabbare än traditionella metoder och skapa scheman som maximerar produktiviteten samtidigt som hänsyn tas till begränsningar som maskintillgänglighet och underhållsscheman.
 • Justeringar i realtid: AI möjliggör övervakning och justering av produktionsschemat i realtid, så att det snabbt kan anpassas till oväntade förändringar, t.ex. utrustningshaverier eller plötsliga förändringar i efterfrågan.
 • Prediktivt underhåll: AI kan räkna ut när maskiner kan gå sönder innan det faktiskt händer. På så sätt kan personalen åtgärda problemen tidigt, vilket minskar tiden som utrustningen är ur drift.
 • Bättre beslutsfattande: Med AI:s förmåga att tillhandahålla omfattande dataanalys kan produktionsplanerare fatta mer välgrundade, datadrivna beslut.

Sammantaget förbättrar en APS med AI produktionsplanerarens strategiska aspekter, så att de kan fokusera på mer komplexa uppgifter genom att automatisera rutinmässiga schemaläggnings- och prognosprocesser.

Industrier som anställer produktionsplanerare i Brasilien

I Brasilien finns det flera industrier som aktivt söker expertis hos produktionsplanerare:

 1. Fordonsindustrin: Brasilien har en robust fordonstillverkningssektor som kräver att planerare kan hantera komplexa produktionslinjer och leveranskedjor.
 2. Flyg- och rymdindustrin: Med en växande flyg- och rymdsektor behövs produktionsplanerare för att övervaka komplicerade tillverkningsprocesser och säkerställa att komponenter levereras i tid.
 3. Livsmedels- och dryckesindustrin: Denna sektor kräver att planerarna kan hantera produktionen av lättfördärvliga varor, säkerställa effektivitet och samtidigt upprätthålla kvalitet och efterlevnad av livsmedelssäkerhetsstandarder.
 4. Textilier och kläder: Brasiliens mode- och textilindustri, som är känd för sin mångfald och volym, använder produktionsplanerare för att effektivisera tillverkningsprocesserna.
 5. Konsumentelektronik: Eftersom det finns flera tillverkningsenheter för konsumentelektronik spelar produktionsplanerare en avgörande roll för att hantera produktionen av olika elektroniska varor.
 6. Läkemedel: Produktionsplanerare ser till att läkemedelsindustrin uppfyller strikta lagstadgade normer samtidigt som de upprätthåller effektiva produktionslinjer.
 7. Kemikalier och petrokemikalier: Med tanke på Brasiliens betydande roll inom kemisk produktion är planerare viktiga för att hantera komplexa processer och säkerställa säkerhet och effektivitet.
 8. Stål- och metallbearbetning: Denna bransch kräver att produktionsplanerare kan hantera storskaliga produktionsprocesser, hantera tunga material och stora maskiner.

Dessa branscher lyfter fram Brasiliens olika möjligheter för produktionsplanerare, vilket återspeglar landets industriella mångfald och tillväxtpotential.

Utöver lönen: Förmåner för produktionsplanerare i Brasilien

 1. Sjukvårdsförmåner: Produktionsplanerare i Brasilien får ofta omfattande sjukvårdsförmåner från sina arbetsgivare. Detta kan omfatta tillgång till högkvalitativ medicinsk vård, tandvård och synvård, där deras hälsa och välbefinnande prioriteras.
 2. Pensionsplaner: Många företag erbjuder robusta pensionsplaner eller pensionsförmåner, vilket bidrar till planerarnas ekonomiska trygghet under åren efter arbetslivet. Dessa planer kan vara en blandning av privata företagspensioner och bidrag till Brasiliens offentliga pensionssystem.
 3. Möjligheter till professionell utveckling: Brasiliens dynamiska industrisektor erbjuder många möjligheter för produktionsplanerare att utveckla sina färdigheter. Det kan handla om specialutbildning inom områden som APS-system, lean manufacturing och supply chain management, vilket främjar karriärutveckling och anpassningsförmåga.
 4. Balans mellan arbete och privatliv: Brasilianska företag inser i allt högre grad vikten av balans mellan arbete och fritid. Produktionsplanerare drar nytta av flexibla arbetstider, möjligheten att arbeta på distans eller ytterligare ledighetspolicyer, vilket bidrar till en sundare integration mellan arbete och privatliv.
 5. Prestationsrelaterade bonusar och incitament: Utöver grundlönen är det vanligt med prestationsrelaterade bonusar och incitament. Dessa är utformade för att belöna enastående arbete och motivera planerare att uppnå och upprätthålla höga prestationsstandarder.

Är Brasilien rätt plats för produktionsplanerare?

Så länge man ser bortom de finansiella aspekterna erbjuder Brasilien ett omfattande paket för produktionsplanerare. Under hela sin karriär kommer planerare i Brasilien att hitta gott om möjligheter till professionell utveckling, särskilt med den ökande användningen av avancerad teknik inom tillverkningssektorn.

Förutom den konkurrenskraftiga lönen gör Brasiliens fokus på hälsovård, pensionsförmåner, balans mellan arbete och fritid samt möjligheter till kontinuerligt lärande landet till en attraktiv destination för produktionsplanerare.

Begär ett möte för att se SkyPlanner APS i aktion

Begär ett möte för att se SkyPlanner APS i aktion

Begär ett möte för att se SkyPlanner APS i aktion
Företag och deras processer är aldrig en kopia av varandra, och det ska de inte heller vara. Det är därför SkyPlanner APS har oändliga möjligheter till anpassning. Be om ett möte för att se hur SkyPlanner APS skulle fungera specifikt för ditt företag.

SkyPlanner APS - Begär ett möte för att se SkyPlanner i praktiken